Niemiecka umowa sprzedaży – przydatne słownictwo (cz. IV)

To ostatni wpis dotyczący omówienia niemieckiej umowy sprzedaży, tzw. przepisy końcowe. Cały wzór umowy sprzedaży jest do ściągnięcia pod poniższym linkiem:

https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/mustervertrag/kaufvertrag/index.html

Poprzednie wpisy można znaleźć poniżej:

Część I dotycząca określenia stron umowy sprzedaży, przedmiotu umowy a także czasu obowiązywania umowy – link.

Część II dotycząca kar umownych, ceny nabycia czy warunków płatności – link.

Część III dotycząca rękojmi, zastrzeżenia własności oraz miejsca wykonania zobowiązania/spełnienia świadczenia – link.

Właściwość miejscowa sądu

§ Gerichtsstand

Als Gerichtsstand vereinbaren beide Vertragspartner ausdrücklich den in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers Nr. ………………. unter ………………. genannten Gerichtsstand.

Anmerkung:

(An dieser Stelle kann auf Wunsch eine Mediations- und/oder Schiedsgerichtsklausel getroffen werden. Zur Erläuterung einer Mediations- und/oder Schiedsgerichtsklausel siehe unten, Anmerkungen zu § 11).

W umowach strony często określają właściwość miejscową sądu – der Gerichtsstand. Jest to określenie sądu, który będzie rozpatrywał ewentualne spory w umowie. Przykładowo w umowach z zakresu zamówień publicznych jest to często sąd właściwy ze względu na siedzibę zamawiającego. Dodatkowo strony umowy mogą także zdecydować się na wybór sądu arbitrażowego (polubownego) lub wybór na mediatora.

Przydatne słownictwo:

uzgodnić właściwość miejscową sądu – den Gerichsstand vereinbaren

klauzula arbitrażowa – die Schiedsgerichtsklausel (lub die Schiedsklausel)

klauzula mediacyjna – die Mediationsgerichtsklausel

Klauzula salwatoryjna

§ 12 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder künftig unwirksam oder undurchführbar werden, so werden die übrigen Regelungen dieses Vertrages davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung verpflichten sich die Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung von Lücken dieses Vertrages.

Paragraf dwunasty dotyczy klauzuli salwatoryjnej – die salvatorische Klausel. Klauzula ta pojawia się co raz częściej w polskich umowach wzorując się na rozwiązaniach z obcych systemów prawnych. Jej celem jest uratowanie umowy w razie wystąpienia nieważności części jej zapisów. Zwykle klauzula ta zakłada w swojej treści rozwiązanie, które można streścić jednym zdaniem: jeżeli jakiekolwiek z postanowień umowy jest nieważne, nie uchybia to ważności innych postanowień umowy oraz ważności całej umowy.

Przydatne słownictwo:

bezskuteczny – unwirksam

niewykonalny – unduchführbar

niniejsza umowa – dieser Vertrag

obowiązywać dla – gelten für

pozostałe postanowienia umowy – die übrigen Regelungen des Vertrages

przepis umowy – die Bestimmung eines Vertrages

wypełnienie luk w umowie – die Ausfüllung von Lücken des Vertrages

Załączniki

§ 14 Anlagen

Als Anlage wurden diesem Vertrag die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers Nr. ……… vom ………………. beigefügt.

Pod koniec umowy warto wymienić załączniki – die Anlagen, które zostają dołączone do umowy – dem Vertrag beifügen.

Miejsce i data zawarcia umowy oraz podpisy stron

………………………………………………..

Ort, Datum

………………………………………………………………………………………………………….

Unterschrift Käufer                                                                       Unterschrift Verkäufer

W polskich umowach datę i miejsce zawarcia umowy określa się zazwyczaj na początku umowy przed określeniem stron. Na końcu znajdują się jedynie podpisy stron – die Unterschriften der Vertragsparteien.

Poniżej zestawienie słownictwa w tabeli:

bezskutecznyunwirksam
klauzula arbitrażowa die Schiedsgerichtsklausel (lub die Schiedsklausel)
klauzula mediacyjna die Mediationsgerichtsklausel
klauzula salwatoryjna die salvatorische Klausel
niewykonalnyundurchführbar
niniejsza umowa dieser Vertrag
obowiązywać dla gelten für
podpisy stron umowy die Unterschriften der Vertragsparteien
pozostałe postanowienia umowy die übrigen Regelungen des Vertrages
przepis umowy die Bestimmung eines Vertrages
uzgodnić właściwość miejscową sądu den Gerichtsstand vereinbaren
właściwość miejscowa sądu der Gerichtsstand
wypełnienie luk w umowie die Ausfüllung von Lücken des Vertrages
załączniki die Anlagen
załączyć do umowy dem Vertrag beifügen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *