Rada Europejska, Rada i Rada Europy – czym się różnią?

Zapewne słyszałeś powyższe nazwy. Wiele osób myśli, że są to tożsame nazwy tej samej rady. Nic bardziej mylnego. Są to trzy różne instytucje. Jak je odróżnić?

Rada Europejska – der Europäische Rat

Skład: Tworzą ją szefowie państw i rządów państw członkowskich UE. Nie pełni funkcji prawodawczej. Na jej czele stoi Przewodniczący Rady Europejskiej.

Rola: Wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety UE.

Siedziba: Bruksela

Podstawa prawna: art. 15 TUE

Artykuł 15 (ust. 1 -4)

1. Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. Rada Europejska nie pełni funkcji prawodawczej.

2. W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jak również jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przed­stawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

3. Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza, zwoływana przez jej przewodniczącego. Jeżeli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, aby każdemu z nich towarzyszył minister, a w przypadku przewodniczącego Komisji – członek Komisji. Jeżeli sytuacja tego wymaga, przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej.

4. O ile Traktaty nie stanowią inaczej, Rada Europejska podejmuje decyzje w drodze konsensusu.

Artikel 15 (Abs. 1-4)

(1) Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten hierfür fest. Er wird nicht gesetzgebe­risch tätig.

(2) Der Europäische Rat setzt sich zusammen aus den Staats- und Regierungschefs der Mitglied­staaten sowie dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem Präsidenten der Kommission. Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik nimmt an seinen Arbeiten teil.

(3) Der Europäische Rat tritt zweimal pro Halbjahr zusammen; er wird von seinem Präsidenten einberufen. Wenn es die Tagesordnung erfordert, können die Mitglieder des Europäischen Rates beschließen, sich jeweils von einem Minister oder – im Fall des Präsidenten der Kommission – von einem Mitglied der Kommission unterstützen zu lassen. Wenn es die Lage erfordert, beruft der Präsident eine außerordentliche Tagung des Europäischen Rates ein.

(4) Soweit in den Verträgen nichts anderes festgelegt ist, entscheidet der Europäische Rat im Konsens.

Rada Unii Europejskiej – der Rat der Europäischen Union

Rada ta nazywana jest w Traktacie o UE po prostu Radą.

Skład:  ministrowie ze wszystkich państw członkowskich UE, w zależności od omawianego obszaru polityki

Rola: Reprezentuje głos rządów krajów UE, przyjmuje akty prawne UE i koordynuje politykę UE. Dzieli uprawnienia budżetowe i legislacyjne z Parlamentem Europejskim.

Prezydencja: każdy kraj UE sprawuje prezydencję przez 6 miesięcy na zasadzie rotacji

Siedziba: Bruksela

Podstawa prawna: art. 16 TUE (poniżej wybrane ustępy)

Artykuł 16

1. Rada pełni, wspólnie z Parlamentem Europejskim, funkcje prawodawczą i budżetową. Pełni funkcje określania polityki i koordynacji zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach.

2. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkow­skiego, które reprezentuje, oraz do wykonywania prawa głosu.

7. Za przygotowanie prac Rady odpowiada Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich.

9. Prezydencję składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawują na zasadzie równej rotacji przedstawiciele Państw Członkowskich w Radzie, na warunkach określonych zgodnie z artykułem 236 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artikel 16

(1) Der Rat wird gemeinsam mit dem Europäischen Parlament als Gesetzgeber tätig und übt gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Zu seinen Aufgaben gehört die Festlegung der Politik und die Koordinierung nach Maßgabe der Verträge.

(2) Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene, der befugt ist, für die Regierung des von ihm vertretenen Mitgliedstaats verbindlich zu handeln und das Stimmrecht auszuüben.

(7) Ein Ausschuss der Ständigen Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten ist für die Vor­bereitung der Arbeiten des Rates verantwortlich.

(9) Der Vorsitz im Rat in allen seinen Zusammensetzungen mit Ausnahme des RatesAuswärtige Angelegenheiten wird von den Vertretern der Mitgliedstaaten im Rat unter Bedingungen, die gemäß Artikel 236 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt werden, nach einem System der gleichberechtigten Rotation wahrgenommen.

Rada Europy – der Europarat

Rada Europy w ogóle nie jest związana z UE. Jest to międzynarodowa organizacja mająca siedzibę w Strasburgu. Kojarzona jest głównie z Europejską Konwencją Praw Człowieka (Europäische Menschenrechtskonvention – w skrócie EMRK) i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte – w skrócie EGMR)

Oficjalna strona Rady Europy w języku niemieckim:

https://www.coe.int/de/web/about-us

Notatka wizualna

Dla utrwalenia powyższych informacji przygotowałam notatkę wizualną. W celu poćwiczenia słownictwa jest ona w języku niemieckim:

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *