Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Siedziba

Trybunał ma swoją siedzibę w Luksemburgu.

Skład

Zgodnie z art. 19 pkt 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości UE obejmuje dwa organy sądowe: Trybunał Sprawiedliwości i Sąd.

Trybunał Sprawiedliwości

W jego skład wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez rzeczników generalnych.

Zajmuje się przekazywanymi przez sądy krajowe wnioskami o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, niektórymi skargami o stwierdzenie nieważności i odwołaniami.

Sąd

W skład Sądu wchodzi co najmniej jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego.

Sąd orzeka w sprawach o stwierdzenie nieważności przedłożonych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa oraz, w niektórych przypadkach, przez rządy krajów UE. W praktyce oznacza to, że Sąd orzeka przede wszystkim w sprawach dotyczących prawa konkurencji, pomocy państwa, handlu, rolnictwa i znaków towarowych.

Warto dodać, że wszyscy sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy krajów UE na odnawialną sześcioletnią kadencję.

Wyspecjalizowane sądy

W ww. Art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej jest mowa także o sądach wyspecjalizowanych. Mają za zadanie rozpatrywanie wniosków wniesionych w pierwszej instancji, odnoszących się do określonych obszarów. Są one częścią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i przy nim funkcjonują.

Jedynym sądem wyspecjalizowanym, jaki powołano dotychczas, jest Sąd do spraw Służby Publicznej. Od roku 2005 do roku 2016 sąd ten zajmował się sprawami dotyczącymi instytucji UE oraz ich pracowników. W 2016 r. sąd ten rozwiązano, a jego kompetencje przekazano z powrotem Sądowi w ramach reformy architektury sądowej UE.

Czym zajmuje się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE. Szczegółowo zadania Trybunału są opisane w art 19 ust. 3 TUE:

3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka zgodnie z Traktatami:

a) w zakresie skarg wniesionych przez Państwa Członkowskie, instytucje lub osoby fizyczne lub prawne;

b) w trybie prejudycjalnym, na wniosek sądów Państw Członkowskich, w sprawie wykładni prawa Unii lub ważności aktów przyjętych przez instytucje;

c) w innych sprawach przewidzianych w Traktatach.

Wersja niemiecka

(3) Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet nach Maßgabe der Verträge:

a) über Klagen eines Mitgliedstaats, eines Organs oder natürlicher oder juristischer Personen;

b) im Wege der Vorabentscheidung auf Antrag der einzelstaatlichen Gerichte über die Auslegung des Unionsrechts oder über die Gültigkeit der Handlungen der Organe;

c) in allen anderen in den Verträgen vorgesehenen Fällen.

Notatka wizualna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *