Organy spółki akcyjnej

Poniżej grafika przedstawiająca organy spółki akcyjnej.

Informacje dla nieprawników:

Zarząd – reprezentuje spółkę na zewnątrz i prowadzi jej sprawy. Powoływany jest przez radę nadzorczą, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członkami zarządu są wyłącznie osoby fizyczne powoływane na okres maksymalnie pięciu lat. Zarząd może być jedno – lub wieloosobowy.

Więcej szczegółów na temat zarządu SA znajdziesz w kodeksie spółek handlowych art.  368 – 380.

Rada nadzorcza – w przeciwieństwie do spółki z o.o. rada nadzorcza jest organem obowiązkowym w spółce akcyjnej. Jak sama nazwa wskazuje pełni ona funkcję kontrolną nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie rady nadzorczej powoływani są przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, maksymalnie na okres pięciu lat. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków.

Więcej szczegółów na temat rady nadzorczej SA znajdziesz w kodeksie spółek handlowych art.  381 -392.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy – organ ten tworzą akcjonariusze czyli udziałowcy spółki. Organ ten decyduje o najważniejszych sprawach związanych z działalności spółki, np. sprawy dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Decyzje podejmowane są w formie uchwał.

Więcej szczegółów na temat walnego zgromadzenia znajdziesz w kodeksie spółek handlowych art.  393- 429.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *