Jak przetłumaczyć zastaw na język niemiecki?

Co to jest zastaw?

Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest uregulowany jest nie tylko w kodeksie cywilnym, ale np. w ustawie o zastawie rejestrowym. Zastaw służy zabezpieczeniu określonej wierzytelności. Gdy dłużnik nie może spłacić swojego długu, wierzyciel ma prawo do sprzedaży rzeczy objętej zastawem w trybie egzekucji sądowej i zaspokojenia się z uzyskanej sumy. Co więcej, wierzyciel ma pierwszeństwo do zaspokojenia się z rzeczy zabezpieczonej zastawem przed innymi wierzycielami (pod warunkiem, że nie mają oni także ustanowionego wcześniej zastawu na tej samej rzeczy).

Przedmiotem zastawu mogą być tylko rzeczy ruchome, np. maszyny budowlane lub prawa zbywalne, np. udział w spółce z o.o.

Jak przetłumaczyć zastaw na język niemiecki?

Zastaw tłumaczy się jako das Pfandrecht. Dotyczy to zarówno prawa niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego.

Poniżej znajdziesz wyciąg z austriackiego i niemieckiego kodeksu cywilnego, w których uregulowano użytkowanie.

 Prawo niemieckie

§ 1204 Gesetzlicher Inhalt des Pfandrechts an beweglichen Sachen

(1) Eine bewegliche Sache kann zur Sicherung einer Forderung in der Weise belastet werden, dass der Gläubiger berechtigt ist, Befriedigung aus der Sache zu suchen (Pfandrecht).

(2) Das Pfandrecht kann auch für eine künftige oder eine bedingte Forderung bestellt werden.

§ 1273 Gesetzlicher Inhalt des Pfandrechts an Rechten

(1) Gegenstand des Pfandrechts kann auch ein Recht sein.

(2) Auf das Pfandrecht an Rechten finden die Vorschriften über das Pfandrecht an beweglichen Sachen entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den §§ 1274 bis 1296 ein anderes ergibt. Die Anwendung der Vorschriften des § 1208 und des § 1213 Abs. 2 ist ausgeschlossen.

 Prawo austriackie

§ 447 ABGB

Das Pfandrecht ist das dingliche Recht, welches dem Gläubiger eingeräumt wird, aus einer Sache, wenn die Verbindlichkeit zur bestimmten Zeit nicht erfüllt wird, die Befriedigung zu erlangen. Die Sache, worauf dem Gläubiger dieses Recht zusteht, heißt überhaupt ein Pfand.

Przydatne słownictwo:

być uprawnionym berechtigt sein
dłużnikder Schuldner
prawo rzeczowe das dingliche Recht
przedmiot zastawu der Gegenstand des Pfandrechts
przysługiwać komuś prawo jmd. das Recht zustehen
rzecz ruchoma die bewegliche Sache
uzyskać zaspokojenie die Befriedigung erlangen
wierzycielder Gläubiger
wierzytelnośćdie Forderung
wypełnić zobowiązanie die Verbindlichkeit erfüllen
zaspokojeniedie Befriedigung
zastawdas Pfandrecht
zastaw na prawach das Pfandrecht an Rechten
znaleźć odpowiednie zastosowanie eine entsprechende Anwendung finden
zobowiązaniedie Verbindlichkeit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *