UE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Lingua Legis

Czy znacie czasopismo Lingua Legis? Jest to czasopismo zawierające artykuły łączące teoretyczne i praktyczne aspekty tłumaczenia prawnego i specjalistycznego takie jak terminologia, problemy tłumaczeniowe, poprawność językowa, praktyka tłumaczeniowa itp. Od 2015 r. jest wydawane raz na rok bezpłatnie przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Oficjalna strona:

https://lingualegis.ils.uw.edu.pl/index.php/lingualegis

Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

W numerze 23 z 2015 r. znalazłam artykuł na temat terminologii dotyczącej postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co prawda autor w artykule odnosi się do terminologii angielskiej, ale pod koniec znajduje się tabelka z wykazem słownictwa także w języku niemieckim. Artykuł zawiera także schemat procedury przed Trybunałem Sprawiedliwości z uwzględnieniem słownictwa niemieckiego.

Warto znać słownictwo związane z Unią Europejską, gdyż Unia ma duży wpływ na polskie prawo.

Bezpośredni link do artykułu: https://lingualegis.ils.uw.edu.pl/index.php/lingualegis/article/view/7/7

Tabelka z artykułu z uwzględnieniem tylko niemieckiego słownictwa:

PL DE
argument prawny Rechtsargument
biegły Sachverständiger
brak rozstrzygnięcia Unterlassen einer Entscheidung
częściowe odnowienie składu sędziowskiego teilweise Neubesetzung der Richterstellen
dokument procesowy Verfahrensschrift­stück
dokumenty procesowe Schriftsätze
doręczenie wyroku Verkündung und Zustellung der Urteile
dostęp do rejestru, wyroków i postanowień Konsultation des Registers, der Urteile und der Beschlüsse
funkcje sędziego Amt eines Richters
główne postępowanie Ausgangsrechtsstreit
immunitet jurysdykcyjny sędziów Befreiung der Richter von der Gerichtsbarkeit
istotne okoliczności sprawy maßgeblicher Sachverhalt
izba Kammer
Izba właściwa w zakresie szczególnej procedury kontroli Überprüfungskam­mer
jednomyślna opinia einstimmiges Urteil
język postępowania Verfahrenssprache
kadencja Amtszeit
kalendarz prac Trybunału Arbeitskalender des Gerichtshofs
kierowanie posiedzeniami Leitung der Verhandlung
komisja śledcza Untersuchungsaus­schuss
koszty sądowe Verfahrenskosten
kworum w odniesieniu do wielkiej izby Beschlussfähigkeit der Großen Kammer
moc wiążąca wyroków i postanowień Rechtskraft der Urteile und der Beschlüsse
motywy Entscheidungsgründe
na mocy postanowienia Trybunału durch Beschluss des Gerichtshofs
najwyższy krajowy organ sądowniczy höchste Gericht eines Mitgliedsstaats
należycie uzasadniony wniosek gebührend begründeter Antrag
narady Trybunału Beratungen des Gerichtshofs
naruszenie procedury Verfahrensfehler
obowiązkowe zastępstwo procesowe Vertretungszwang
odpowiedź na odwołanie wzajemne Anschlussrechtsmit­telbeantwortung
odwołanie wzajemne Anschlussrechtsmittel
ogłoszenie wyroku Termin der Urteilsverkündung
opinia biegłego Sachverständigengut­achten
opinia rzecznika generalnego Schlussanträge des Generalanwalts
orzeczenie co do istoty Entscheidung in der Sache
orzecznictwo sądów krajowych nationale Rechtsprechung
osobiste stawiennictwo persönliches Erscheinen
oświadczenie ustne mündliche Erklärung
otwarcie ustnego etapu postępowania po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Eröffnung des mündlichen Verfahrens nach Beweisaufnahme
pełnomocnik Bevollmächtigte
pełny skład Plenum
pierwsza instancja erste Instanz
pilny tryb prejudycjalny Eilvorabentschei­dungsverfahren
połączenie spraw Verbindung
pominięcie pisemnego etapu postępowania Absehen vom schriftlichen Verfahren
pomoc prawna Prozesskostenhilfe
porządek pierwszeństwa wynikający ze starszeństwa Dienstaltersrang
posiedzenie jawne öffentliche Sitzung
posiedzenie Trybunału öffentliche Sitzung des Gerichtshofs
postanowienie lub decyzja o zawieszeniu postępowania Aussetzungsbeschluss oder der Aussetzungs­entscheidung
postanowienie w przedmiocie zawieszenia wykonania aktu lub innych środków tymczasowych Beschluss über die Aussetzung der Vollziehung oder über einstweilige Anordnungen
postępowania szczególne besondere Verfahrensarten
powaga Trybunału Würde des Gerichtshofs
pozwany Beklagte
prezes izby Präsident einer Kammer
prezes Trybunału Sprawiedliwości Präsident des Gerichtshofs
procedura doraźna abgekürztes Verfahren
procedura kontroli Überprüfungsverfah­ren
procedura pisemna schriftliches Verfahren
procedura ustna mündliches Verfahren
protokół posiedzeń wyznaczanych w celu przeprowadzenia dowodu Protokoll der Beweistermine
protokół rozpraw Protokoll der mündlichen Verhandlungen
przedmiot sporu Streitgegenstand
przedstawienie opinii przez rzecznika generalnego Stellung der Schlussanträge des Generalanwalts
przekazanie dokumentów procesowych Übermittlung der Verfahrensschriftstü­cke
przepisy proceduralne Verfahrensbestim­mungen
przesłuchanie świadków Zeugenvernehmung
przydzielanie spraw Zuweisung der Rechtssachen
przyspieszony tryb prejudycjalny beschleunigtes Vor­abentscheidungsver­fahren
publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union
pytania skierowane do Trybunału dem Gerichtshof unterbreitete Vorlagefragen
regulamin proceduralny Verfahrensordnung
replika i duplika Erwiderung und Gegenerwiderung
reprezentacja stron Vertretung der Parteien
rok sądowy Gerichtsjahr
rozprawa Verhandlung
rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku Entscheidung über den Antrag
rzecznik generalny Generalanwalt
sankcja pieniężna Geldbuße
Sąd Gericht
Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union
sąd odsyłający vorlegende Gericht
sekretariat/rejestr Kanzlei
sekretarz Kanzler
sentencja wraz z rozstrzygnięciem Urteilsformel
sędzia Richter
siła wyższa höhere Gewalt
skarga bezpośrednia Klageverfahren
skład izby Besetzung der Kammer
skład orzekający Spruchkörper
skład sędziowski Spruchkörper
służba tłumaczeniowa Trybunału Sprachendienst des Gerichtshofs
służby instytucji Dienststellen des Organs
sprawozdanie wstępne Vorbericht
sprawozdawca pomocniczy Hilfsberichterstatter
strona pozwana Beklagte
strona sporu Streitpartei
strona w postępowaniu am Rechtsstreit beteiligte Partei
system językowy sprachliche Angelegenheiten
środki dowodowe Beweisaufnahme
środki tymczasowe einstweilige Anordnungen
świadek, który się nie stawił ausbleibender Zeuge
tekst autentyczny verbindliche Fassung
terminy procesowe Verfahrensfristen
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
Traktat o Unii Europejskiej Vertrag über die Europäische Union
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktat EWEA) Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft
tryb przyspieszony beschleunigtes Verfahren
tryby rozpoznawania spraw Arten der Behandlung der Rechtssachen
ugoda gütliche Einigung
umorzenie postępowania Klagerücknahme
ustny etap postępowania mündliches Verfahren
uwagi na piśmie schriftliche Stellungnahme
uzasadniona opinia begründete Schlussanträge
wakacje sądowe Gerichtsferien
wezwanie Ladung
wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Vizepräsident des Gerichtshofs
wielka izba Große Kammer
wokanda Terminliste
wspólna rozprawa dla większej liczby spraw gemeinsame mündliche Verhandlung
wykluczenie z postępowania Ausschluss vom Verfahren
wyrok zaoczny Versäumnisurteil
wystąpienie Plädoyer
wyznaczenie pierwszego rzecznika generalnego Bestimmung des Ersten Generalanwalts
wznowienie postępowania Wiederaufnahme
zakres uprawnień i obowiązków Zuständigkeit
zakres wyroku Tragweite eines Urteils
zamknięcie rozprawy Schließung der mündlichen Verhandlung
zarzuty Klagegründe
zastępca sekretarza beigeordneter Kanzler
zawieszenie postępowania Aussetzung des Verfahrens
zeznanie świadka Zeugenbeweis
zgromadzenie ogólne członków Trybunału Generalversammlung der Mitglieder des Gerichtshofs
zwięzłe omówienie stanu faktycznego kurze Darstellung des Sachverhalts
zwykła większość einfache Mehrheit
żądania skarżącego Anträge des Klägers
żądanie skargi Anträge des Klägers

Dla zainteresowanych:

Więcej o kompetencjach EuGH w języku niemieckim można dowiedzieć się na oficjalniej stronie UE: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_de lub na stronie trybunału: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/de/#competences

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *