Kilka słów o dochodzeniu

Co to jest dochodzenie?

Dochodzenie to forma postępowania przygotowawczego. Drugą jest śledztwo. W porównaniu do śledztwa, dochodzenie jest mniej sformalizowane. Przykładowo:

  • akt oskarżenia można sporządzić bez jego uzasadnienia (sporządzenie tego uzasadnienia jest fakultatywne),
  • nie jest wymagane sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz wydanie postanowienia o zamknięciu dochodzenia, chyba że podejrzany jest tymczasowo aresztowany.
  • zakres obowiązkowych czynności, które należy wykonać jest mniejszy niż przy śledztwie. Należą do nich obowiązki przewidziane  w art. 321 § 1-5 kpk oraz w art. 325g § 2 kpk, a także przesłuchanie podejrzanego i pokrzywdzonego oraz przeprowadzenie i utrwalenie w protokołach czynności, których nie będzie można powtórzyć. Utrwalenie innych czynności dowodowych następuje w formie protokołu ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących udział w czynności.

Kiedy prowadzi się dochodzenie?

Kodeks postępowania karnego stanowi, o tym że dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego:

1) zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł;

2) przewidziane w Kodeksie karnym pod art. 159 (bójka i pobicie z użyciem niebezpiecznych przedmiotów), art. 254a (zakłócenie; uszkodzenie działania sieci) i art. 262 § 2 (ograbienie zwłok, grobu, miejsca spoczynku);

3) przewidziane w Kodeksie karnym w art. 279 § 1 (kradzież z włamaniem), art. 286 § 1 i 2 (oszustwo) oraz w art. 289 § 2 (zabór pojazdu połączony z przełamaniem zabezpieczenia), jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.

Kto może prowadzić dochodzenie?

Dochodzenie prowadzi zazwyczaj Policja. To postępowanie przygotowawcze może być także prowadzone przez inne organy ścigania. Uprawnienia Policji przysługują także:

  • Straży Granicznej (die Grenzschutz),
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agentur für Innere Sicherheit),
  • Krajowej Administracji Skarbowej (die nationale Finanzverwaltung),
  • Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Zentrales Antikorruptionsbüro),
  • Żandarmerii Wojskowej (Militärpolizei),

w zakresie ich właściwości. Dochodzenie mogą prowadzić także jeszcze inne organy przewidziane w przepisach szczególnych.

Ciekawe wyrażenia

Kilka wyrażeń związanych z dochodzeniem znajdziesz w notatce wizualnej powyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *