Księgi wieczyste – 10 wyrażeń po niemiecku

Podstawowe wyrażenia po niemiecku

Kupując lub sprzedając nieruchomość mamy do czynienia z księgami wieczystymi. Są już one założone lub dopiero będą zakładane. Poniżej znajdziesz kilka podstawowych wyrażeń związanych z księgami wieczystymi.

księga wieczysta das Grundbuch
wpisać do księgi wieczystej in das Grundbuch eintragen
założyć księgę wieczystą ein Grundbuch anlegen
akta księgi wieczystej die Grundakte
dział księgi wieczystej die Grundbuchabteilung
rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej öffentlicher Glaube des Grundbuches
wyciąg z księgi wieczystej der Grundbuchauszug
ustawa o księgach wieczystych i hipotece Gesetz über die Grundbücher und Hypothek
wgląd do księgi wieczystej die Grundbucheinsicht
jawność księgi wieczystej die Publizität des Grundbuches

Porównanie kilku przepisów polskich i niemieckich

W Polsce regulacje dotyczące ksiąg wieczystych zamieszczone są w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, a także w KPC. W Niemczech mamy ustawę GBO czyli Grundbuchordnung. Jest też kilka przepisów w BGB.

Poniżej przedstawiam zestawienie niektórych przepisów polskich i niemieckich regulujących tą samą kwestię.

Rękojmia wiary publicznej

§ 892 BGB [Öffentlicher Glaube des Grundbuchs]
(1) Zugunsten desjenigen, welcher ein Recht an einem Grundstück oder ein Recht an einem solchen Recht durch Rechtsgeschäft erwirbt, gilt der Inhalt des Grundbuchs als richtig, es sei denn, dass ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dem Erwerber bekannt ist. Ist der Berechtigte in der Verfügung über ein im Grundbuch eingetragenes Recht zugunsten einer bestimmten Person beschränkt, so ist die Beschränkung dem Erwerber gegenüber nur wirksam, wenn sie aus dem Grundbuch ersichtlich oder dem Erwerber bekannt ist.
(2) Ist zu dem Erwerb des Rechts die Eintragung erforderlich, so ist für die Kenntnis des Erwerbers die Zeit der Stellung des Antrags auf Eintragung oder, wenn die nach § 873 erforderliche Einigung erst später zustande kommt, die Zeit der Einigung maßgebend.
Art. 5. u.k.w.h.[Rękojmia wiary publicznej]
W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Przydatne słownictwo:

ein Recht an einem Grundstück – prawo do nieruchomości

der Inhalt des Grundbuchs – treść księgi wieczystej

der Berechtigte – uprawniony

ein im Grundbuch eingetragenes Recht – prawo wpisane do księgi wieczystej

der Erwerber – nabywca

Przeglądanie księgi wieczystej

§ 12 GBO
(1) Die Einsicht des Grundbuchs ist jedem gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt. Das gleiche gilt von Urkunden, auf die im Grundbuch zur Ergänzung einer Eintragung Bezug genommen ist, sowie von den noch nicht erledigten Eintragungsanträgen.
Art. 36(1). u.k.w.h.
Akta księgi wieczystej może przeglądać, w obecności pracownika sądu, osoba mająca interes prawny oraz notariusz

Warto zwrócić uwagę, że w Niemczech do przeglądania ksiąg wieczystych wystarczy uzasadniony interes czyli ein berechtigtes Interesse. W Polsce jest to interes prawny czyli ein rechtliches Interesse.

Zasada domniemania zgodności stanu ksiąg ze stanem rzeczywistym

§ 891 BGB [Gesetzliche Vermutung]
(1) Ist im Grundbuch für jemand ein Recht eingetragen, so wird vermutet, dass ihm das Recht zustehe.
(2) Ist im Grundbuch ein eingetragenes Recht gelöscht, so wird vermutet, dass das Recht nicht bestehe.
Art. 3 u.k.w.h. [Zasada domniemania zgodności stanu ksiąg ze stanem rzeczywistym]
1. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.
2. Domniemywa się, że prawo wykreślone nie istnieje.

Przydatne słownictwo:

die Vermutungdomniemanie

das eingetragene Recht im Grundbuch löschendokonać skreślenia  prawa wpisanego w księdze wieczystej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *