Niemiecka umowa sprzedaży – przydatne słownictwo (cz. I)

Niniejszy wpis rozpoczyna cykl dotyczący omówienia niemieckiej umowy sprzedaży poprzez wskazanie słownictwa, które może przydać się przy sporządzaniu lub tłumaczeniu polskiej umowy na język niemiecki.

Cały wzór umowy sprzedaży jest do ściągnięcia pod poniższym linkiem:

https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/mustervertrag/kaufvertrag/index.html

Umowa składa się z czternastu paragrafów, przy czym zostaną omówione tylko wybrane.

Poprzednie wpisy można znaleźć poniżej:

Część II dotycząca kar umownych, ceny nabycia czy warunków płatności – link.

Część III dotycząca rękojmi, zastrzeżenia własności oraz miejsca wykonania zobowiązania/spełnienia świadczenia – link.

Część IV dotycząca m.in. właściwości miejscowej sądu, klauzuli salwatoryjnej –  link.

Początek umowy

Na początku każdej umowy mamy określenie rodzaju i stron umowy:

 

KAUFVERTRAG

(über sukzessive Lieferung beweglicher Sachen)

Zwischen (Unternehmen 1) ………………………………………………………………………….

mit Sitz in ……………………………………………………………………………………………….

– nachfolgend Käufer genannt –

und

(Unternehmen 2) ………………………………………………………………………………………

mit Sitz in ……………………………………………………………………………………………….

– nachfolgend Verkäufer genannt –

wird folgender Kaufvertrag geschlossen:

W przypadku umowy sprzedaży – der Kaufvertrag stronami umowy są: sprzedający – der Verkäufer i kupujący – der Käufer. Warto zwrócić uwagę na wyrażenia:

zwany dalej sprzedającym – nachfolgend Verkäufer genannt

zawrzeć umowę – einen Kaufvertrag schließen

Uwaga: często w praktyce umowy sprzedaży są uzupełnianie o inne elementy umowy, np. sprzedaż i dostawa określonych materiałów, co ma miejsce w omawianym wzorze umowy.

Przedmiot i czas obowiązywania umowy

§ 1 Vertragsgegenstand

Vertragsgegenstand ist die Lieferung von insgesamt ………………. (Menge/Maß) …………. (Gegenstand) des Herstellers ……………. (Name, Nummer).

Punkt ten dotyczy przedmiotu umowy – der Vertragsgegenstand, tj. dostawy – die Lieferung określonych przedmiotów producenta – der Hersteller.

§ 2 Gültigkeitszeitraum

Der Vertrag tritt am ………………. in Kraft und endet am ………………… Während dieser Zeit ist lediglich die außerordentliche Kündigung möglich.

Paragraf drugi odnosi się do okresu obowiązywania – der Gültigkeitszeitraum. Ciekawe sformułowanie warte zapamiętania:

der Vertrag tritt am … in Kraft – umowa wchodzi w życie dnia …

Uwaga: W umowach określa się czasami późniejszą datę zawarcia umowy.

Punkt ten reguluje też kwestię wypowiedzenia – die Kündigung.

§ 3 Liefertermin

Lieferzeitraum ist vom ………….. bis zum …………. Der Verkäufer verpflichtet sich, die unter § 1 in diesem Vertrag genannte Menge ……….. (genaue Bezeichnung des Kaufgegenstandes) zu gleichen Teilen innerhalb dieses Zeitraums jeweils zum ……….. eines ………………. (Monats/Quartals/Jahres) an den Käufer zu liefern.

Der Käufer seinerseits verpflichtet sich, die Lieferungen bis zum Vertragsende zu den jeweils vereinbarten Terminen anzunehmen.

Paragraf trzeci reguluje kwestię terminu dostawy – der Liefertermin. W określonych terminach sprzedający zobowiązuje się w do dostarczenia przedmiotu sprzedaży – der Verkäufer verpflichtet sich den Kaufgegenstand zu liefern, a kupujący do przyjęcia ich – der Käufer verpflichtet sich sie anzunehmen.

Poniżej zbiorcze zestawienie przydatnych słówek ze wzoru umowy w tabelce:

dostarczyćliefern
dostawadie Lieferung
kupującyder Käufer
okres ważności der Gültigkeitszeitraum
producentder Hersteller
przedmiot umowy der Vertragsgegenstand
przedsiębiorstwodas Unternehmen
przyjąć dostawy w określonych terminach die Lieferungen zu den jeweils vereinbarten Terminen annehmen
ruchoma rzecz die bewegliche Sache
siedzibader Sitz
słowniein Worten
sprzedającyder Verkäufer
termin dostawy der Liefertermin
umowa o/na der Vertrag über
umowa sprzedaży der Kaufvertrag
uzgodnić sich einig sein
warunki umowne die Vertragsbedingungen
wypowiedzenie die Kündigung
zawrzeć umowę einen Vertrag schließen
zobowiązać się sich verpflichten
zwany dalej kupującym nachfolgend Käufer genannt
umowa wchodzi w życie dnia ...der Vertrag tritt am … in Kraft

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *