Niemiecka umowa sprzedaży – przydatne słownictwo (cz. II)

Wpis stanowi kontynuację omówienia niemieckiej umowy sprzedaży poprzez wskazanie słownictwa, które może przydać się przy sporządzaniu lub tłumaczeniu polskiej umowy na język niemiecki.

Poprzednie wpisy można znaleźć poniżej:

Część I dotycząca określenia stron umowy sprzedaży, przedmiotu umowy a także czasu obowiązywania umowy – link.

Część III dotycząca rękojmi, zastrzeżenia własności oraz miejsca wykonania zobowiązania /spełnienia świadczenia – link.

Część IV  dotycząca m.in. właściwości miejscowej sądu, klauzuli salwatoryjnej –  link.

Kary umowne

§ 4 Vertragsstrafen

Kann der Verkäufer die jeweilige Menge nicht liefern oder kann er die Teil-Lieferungen nicht termingerecht ausführen, ist er zur Zahlung einer Vertragsstrafe an den Käufer verpflichtet. Die Vertragsstrafe beträgt pro verspäteten Werktag ………… Prozent des Auftragswerts, wird aber insgesamt auf € ………… (in Worten: ……………………………………. Euro) je Teil-Lieferung begrenzt.

Paragraf czwarty odnosi się do kar umownych – Vertragsstrafen. Kara umowna uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Określa się ją na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę, np. w przypadku opóźnienia w wykonaniu, nie wypełnienia jakiegoś obowiązku umownego np. nie zgłoszenia podwykonawcy wykonującego roboty budowlane.

Należy pamiętać, że w przypadku braku zapłaty w terminie nie określa się kary umownej, tylko przysługują odsetki. Strony umowy same określają wysokość kary umownej, np. przez podanie określonych kwot lub określenie procentu od wartości wynagrodzenia umownego. Warto określić maksymalną wysokość kar umownych.

Przydatne słownictwo:

słownie – in Worten

Uwaga: wszelkie kwoty podaje się w umowach nie tylko za pośrednictwem cyfr, ale także słownie.

być zobowiązanym do zapłaty kary umownej – zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet sein

ograniczyć karę umowną ogólnie do kwoty … € – eine Vertragsstrafe insgesamt auf € ….begrenzen

nie wykonać terminowo – nicht termingerecht ausführen

Cena nabycia i warunki płatności

§ 5 Kaufpreis

Der Preis beträgt……………… Euro (in Worten: ……………………)  pro ….. (Maßeinheit/Menge). Der Kaufpreis gilt für die gesamte Vertragsdauer. Es handelt sich um Nettopreise, ohne die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer.

Punkt ten dotyczy ceny nabycia – der Kaufpreis. Warto zwrócić uwagę, że cena podana jest nettoder Nettopreis, a nie brutto czyli podatek od towarów i usług – die Umsatzsteuer. Jest to także częsta praktyka w polskich umowach, ze względu na różne stawki podatku VAT obowiązujące w Polsce.

§ 6 Zahlungsbedingungen

Der Käufer nimmt die Bezahlung so vor, dass der Betrag spätestens am …….. Tag nach Erhalt der Rechnung beim Verkäufer eingeht.

Leistet der Käufer die Zahlung innerhalb von ………. Tagen nach Rechnungserhalt, ist er zu einem Skontoabzug in Höhe von …. Prozent berechtigt.

Paragraf szósty odnosi się do warunków płatności – die Zahlungsbedingungen. Płatność ma nastąpić najpóźniej w ciągu kilku dni od wpłynięcia faktury do sprzedającego. W umowach polskich często określa się, że termin płatności biegnie od wpłynięcia a nie wystawienia faktury. Przydatne słownictwo:

płatność – die Bezahlung

faktura – die Rechnung

po otrzymaniu faktury – nach Erhalt der Rechnung

kwota wpłynie do sprzedającego – der Betrag geht beim Verkäufer ein

Warto zwrócić uwagę w zdaniu drugim na instytucję skonto – der Skontoabzug. W przypadku dokonania wcześniejszej zapłaty przez kupującego, jest on uprawniony do uwzględnienia procentowego rabatu za terminową płatność.

dokonać zapłaty – die Zahlung leisten

być uprawnionym do skonta w wysokości …% – zu einem Skontoabzug In Höhe von … Prozent berechtigt sein

Poniżej zbiorcze zestawienie wyrażeń w tabelce:

być uprawnionym do skonta w wysokości …% zu einem Skontoabzug In Höhe von … Prozent berechtigt sein
być zobowiązanym do zapłaty kary umownejzur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet sein
cena netto der Nettopreis
cena nabycia der Kaufpreis
dokonać zapłaty die Zahlung leisten
fakturadie Rechnung
kara umowna die Vertragsstrafe
kwota wpłynie do sprzedającego der Betrag geht beim Verkäufer ein
nie wykonać terminowo nicht termingerecht ausführen
ograniczyć karę umowną ogólnie do kwoty … €eine Vertragsstrafe insgesamt auf € ….begrenzen
płatnośćdie Bezahlung
po otrzymaniu faktury nach Erhalt der Rechnung
podatek od towarów i usług die Umsatzsteuer
skontoder Skontoabzug
słowniein Worten
wartość zamówienia/zlecenia der Auftragswert

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *