ZUS – podstawowe wyrażenia po niemiecku

W internecie na stronie ZUSU można znaleźć słownik podstawowych terminów z zakresu ubezpieczeń społecznych m.in. w wersji niemieckiej:

www.zus.pl/documents/10182/167526/Słownik+terminów/368525eb-1e85-4028-bce0-698f012d7d65

Słownik ten zawiera ponad pięćset pozycji i ich tłumaczeń. Obok tłumaczeń znajdziesz również wyjaśnienie wiele instytucji w języku polskim i niemieckim, np. przy rodzajach zasiłków.

Poniżej w tabelce znajdziesz najbardziej podstawowe słownictwo związane z ubezpieczeniami społecznymi:

1emeryturadie Altersrente
2profil zaufany ePUAPautorisiertes ePUAP-Profil
3rentadie Rente
4składkader Beitrag
5składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe der Rentenversicherungsbeitrag
6składka na ubezpieczenia społeczne der Sozialversicherungsbeitrag
7składka na ubezpieczenie chorobowe der Krankenversicherungsbeitrag
8składka na ubezpieczenie wypadkowe der Unfallversicherungsbeitrag
9składka na ubezpieczenie zdrowotne der Krankenkassenbeitrag
10system ubezpieczeń społecznych das Sozialversicherungssystem
11świadczenie przedemerytalne die Vorruhestandsleistung
12termin opłacania składki die Frist für die Beitragszahlung
13ubezpieczenie chorobowe die Krankenversicherung
14ubezpieczenie emerytalne die Rentenversicherung
15ubezpieczenie rentowe die Berufsunfähigkeitsversicherung
16ubezpieczenie społeczne die Sozialversicherung
17ubezpieczenie wypadkowe die Unfallversicherung
18ubezpieczenie zdrowotne die Krankenversicherung
19ustawa o ubezpieczeniach społecznych das Gesetz zum Sozialversicherungssystem
20ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych das Gesetz zur Sozialversicherung für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
21wiek emerytalny das Rentenalter
22wstrzymanie wypłaty świadczenia die Einstellung der Leistungszahlaung
23wypadek przy pracy der Arbeitsunfall
24wypadek w drodze do/ z pracy der Unfall auf dem Weg zur/ von der Arbeit
25wypłata świadczeń die Leistungszahlung
26zasiłek chorobowy das Krankengeld
27zasiłek macierzyński das Mutterschaftsgeld
28zasiłek opiekuńczy das Betreuungsgeld
29zasiłek pogrzebowy die Bestattungsbeihilfe
30zasiłek przedemerytalny die Vorruhestandsbeihilfe
31zasiłek rodzinny das Kindergeld
32zasiłek wyrównawczy das Übergangsgeld
33zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek die Bescheinigung über eine Nichtsäumigkeit des Sozialversicherungsträgers
34zgłoszenie do ubezpieczeń die Anmeldung zur Versicherung
35ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) die Sozialversicherungsanstalt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *