Niemiecka umowa sprzedaży – przydatne słownictwo (cz. III)

Wpis stanowi kontynuację omówienia niemieckiej umowy sprzedaży poprzez wskazanie słownictwa, które może przydać się przy sporządzaniu lub tłumaczeniu polskiej umowy na język niemiecki.

Poprzednie wpisy można znaleźć poniżej:

Część I  dotycząca określenia stron umowy sprzedaży, przedmiotu umowy a także czasu obowiązywania umowy znajdziesz pod tym linkiem.

Część II  dotycząca kar umownych, ceny nabycia czy warunków płatności znajdziesz pod tym linkiem.

Część IV  dotycząca m.in. właściwości miejscowej sądu, klauzuli salwatoryjnej –  link.

Rękojmia

§ 8 Gewährleistung

Der Verkäufer steht für die Betriebsbereitschaft der hergestellten/gelieferten Ware …………………………. (Verkaufsgegenstand) ein und garantiert die Funktionsfähigkeit nach den vereinbarten technischen Daten.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme der Ware und endet nach Ablauf von zwei Jahren.

Paragraf ósmy poświęcony jest rękojmi – die Gewährleistung. Jest to jedna z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez kupującego (obok gwarancji). Inaczej mówiąc, jest to odpowiedzialność sprzedającego w związku z ujawnioną wadą fizyczną (np. gdy przedmiot sprzedaży nie ma cech, o których zapewniał sprzedający) lub wadą prawną (gdy towar nie należy do sprzedającego).

Zgodnie z polskim prawem termin rękojmi – die Gewährlesitungsfrist  rozpoczyna się od odbioru towarubeginnt mit der Abnahme der Ware. Zazwyczaj jest to dwuletni termin, a w przypadku nieruchomości – pięć lat.

Zastrzeżenie własności

§ 9 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus diesem Vertrag Eigentum des Verkäufers.

Kolejny punkt dotyczy zastrzeżenia własności – der Eigentumsvorbehalt. W polskim prawie instytucja ta uregulowana jest w art. 589 – 590 kodeksu cywilnego. W ten sposób sprzedający zabezpiecza się, że do czasu uiszczenia całej ceny przez kupującego sprzedawany towar zostaje jego własnością. Przydatne słownictwo:

własność – das Eigentum

do całkowitej zapłaty wszystkich żądań/wierzytelności – bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen

zastrzeżony towar – die Vorbehaltsware

Miejsce wykonania zobowiązania/spełnienia świadczenia      

§ 10 Erfüllungsort

Vertraglicher Erfüllungsort für beide Vertragspartner ist ………………. Der hier genannte vertragliche Erfüllungsort ersetzt nach dem Willen beider Vertragspartner den in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers Nr. ………………. unter ………………. genannten Erfüllungsort.

W umowach często określa się miejsce wykonania zobowiązania/spełnienia świadczenia – der Erfüllungsort. W umowie warto rozważyć określenie miejsca wykonania zobowiązania, ponieważ przy ewentualnych roszczeniach z zawartej umowy ułatwi to stronie umowy dochodzenie swoich roszczeń poprzez określenie sądu, do którego złoży się pozew.

Poniżej w tabelce znajdziesz wszystkie wyrażenia, które pojawiły się w tym wpisie:

do całkowitej zapłaty wszystkich żądań/wierzytelności bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen
miejsce wykonania zobowiązania/spełnienia świadczeniader Erfüllungsort
rękojmiadie Gewährleistung
termin rękojmi die Gewährlesitungsfrist
termin rozpoczyna się od odbioru towarudie Frist beginnt mit der Abnahme der Ware
własnośćdas Eigentum
zastrzeżenie własności der Eigentumsvorbehalt
zastrzeżony towar die Vorbehaltsware

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *