Referendarz sądowy – jak przetłumaczyć na język niemiecki?

Kim jest referendarz sądowy?

Na wyrokach czy postanowieniach zamiast sędziego można czasem zauważyć podpis referendarza sądowego. Jest to sądowy organ jurysdykcyjny posiadający w zakresie powierzonych czynności kompetencje sądu. Referendarza sądowego można spotkać zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym. Do jego zadań należy przede wszystkim:

  • wydawanie postanowień o ustanowieniu lub odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego;
  • dokonywanie czynności w sprawach o wpis w księdze wieczystej;
  • stwierdzanie prawomocności orzeczenia;
  • dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia spadku oraz przesłuchania świadków testamentu ustnego;
  • szczegółowe wyliczenie należnych stronom kosztów procesu;
  • dokonywanie czynności postępowaniu rejestrowym, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy;
  • zarządzenie zwrotu kosztów;
  • dokonywanie czynności w zakresie zwalniania od kosztów;
  • nadawanie klauzuli wykonalności niektórym tytułom egzekucyjnym.

Jak przetłumaczyć referendarza sądowego na język niemiecki?

Referendarza sądowego można przetłumaczyć jako Rechtspfleger.

Przykładowe zdania:

Postanowienie o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego może wydać także referendarz sądowy.  =  Der Beschluss über Bestellung eines Rechtsanwalts oder eines Rechtsberaters oder Abweisung des diesbezüglichen Antrags kann auch vom Rechtspfleger erlassen werden.

Do postanowień referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisy o postanowieniach sądu. = Auf die Beschlüsse des Rechtspflegers finden die Vorschriften über die Gerichtsbeschlüsse entsprechende Anwendung.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *