Odsetki w polskim prawie cywilnym

Rodzaje odsetek

W polskim kodeksie wyróżnia się wiele rodzajów odsetek. Najbardziej znane są odsetki ustawowe. Wyróżnia się kilka rodzajów odsetek ustawowych:

  • odsetki kapitałowe,
  • odsetki za opóźnienie,
  • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odsetki kapitałowe

Odsetki kapitałowe to klasyczne odsetki ustawowe. Przysługują one w następujących przypadkach:

  • na podstawie czynności prawnej, np. umowy. Są to wtedy odsetki umowne;
  • na podstawie ustawy, np. art. 741 kc;
  • na podstawie orzeczenia sądu;
  • na podstawie decyzji innego właściwego organu.

Podstawa prawna to art. 359 kodeksu cywilnego.

Dodatkowo w obrębie tych odsetek przewiduje się odsetki maksymalne czyli określone przez ustawodawcę. W praktyce oznacza to, że jeżeli umowa przewiduje wyższe stawki odsetek to i tak należą tak należą się odsetki maksymalne. Nie można bowiem w umowie wyłączyć lub ograniczyć przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego.

Odsetki za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie przysługują, gdy dłużnik nie płaci nam w terminie np. faktury. Przysługują one niezależnie czy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Odsetki za opóźnienie naliczane są od pierwszego dnia następującego po dniu wyznaczonym do zapłaty świadczenia.

Podstawa prawna to art. 481 kodeksu cywilnego.

Również w obrębie tych odsetek wyróżnia się odsetki maksymalne za opóźnienie. Oznacza to, że nie można żądać wyższych odsetek niż tych, które określane są na podstawie kc.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Odsetki te uregulowane są w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (podstawa prawna – art. 7).

Przepisy ww. ustawy mają charakter szczególny w stosunku co przepisów kodeksu cywilnego, co w rezultacie oznacza, że w przypadku transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami w pierwszej kolejności będziemy stosować wspomnianą wyżej ustawę.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ma zastosowanie do transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Wyrażenia związane z odsetkami

W tym wpisie znajdziesz wyrażenia związane z odsetkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *