Umowa o roboty budowlane – podstawowe słownictwo

Niemieckie firmy co raz chętniej inwestują w Polsce. W tym celu budują róże budynki dla siebie. W  takiej sytuacji potrzebują umowy o roboty budowlane. Z doświadczenia wiem, że takie umowy są często dwujęzyczne. Przy ich sporządzaniu warto pamiętać, by w razie ewentualnych sporów znalazł się zapis, że strony umowy obowiązuje wersja polska, a spory będą rozstrzygane przez sąd polski.

Umowa o roboty budowlane uregulowana jest w polskim kodeksie cywilnym (art. 647 – 658). Poniżej znajdziesz propozycję tłumaczenia podstawowego słownictwa z kc:

umowa o roboty budowlane der Bauvertrag
wykonawcader Unternehmer
inwestorder Bauherr, der Investor
podwykonawcader Subunternehmer
generalny wykonawca der Generalunternehmer
odebranie obiektu die Abnahme des Bauobjektes
gwarancja zapłaty za roboty budowlane die Garantie für die Zahlung für die Bauarbeiten
gwarancja bankowa die Banksgarantie
gwarancja ubezpieczeniowa die Versicherungsgarantie
teren budowy das Baugelände
przejąć protokolarnie teren budowy das Baugelände protokollarisch übernehmen

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane służy zabezpieczeniu terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. O taką gwarancję zwraca się wykonawca do inwestora. Najczęściej przybiera ona postać gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Jednak opłatę za wystawienie gwarancji zapłaty ponoszą inwestor i wykonawca w równych częściach. Jest to częsty powód rezygnacji wystąpienia wykonawcy o gwarancję zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *