Parlament Europejski – das Europäische Parlament

 

Co warto wiedzieć o Parlamencie Europejskim?

Jest to jedyny organ UE wybierany w wyborach bezpośrednich. Zgodnie z art. 14 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej członkowie PE są wybierani na pięcioletnią kadencję w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym.

Funkcje PE

Parlament pełni wiele funkcji. W ramach funkcji ustawodawczej wraz z Radą UE uchwala przepisy prawa europejskiego. W zakresie funkcji budżetowej wraz z Radą UE ustanawia budżet unijny. Sprawuje także nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi. Udziela także absolutorium z wykonania budżetu, tzn. zatwierdza prawidłowe wykonanie budżetu.

Siedziba PE

Parlament ma siedzibę aż w trzech miejscach w trzech różnych państwach.

Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg. Większość prac legislacyjnych ma miejsce w Brukseli, gdzie mieszczą się również komisje parlamentarne, biura poselskie oraz władze klubów. W Luksemburgu znajdują się natomiast sekretariat, biblioteka i część zaplecza technicznego Parlamentu.

Notatka wizualna o PE  

Poniżej znajdziesz notatkę wizualną w języku niemieckim zawierającą podsumowanie najważniejszych informacji o PE.

Przepisy z Traktatu o funkcjonowaniu UE

Dla zainteresowanych zamieszczam art. 14 ww. traktatu w języku polskim i niemieckim o Parlamencie Europejskim:

Artykuł 14

1. Parlament Europejski pełni, wspólnie z Radą, funkcje prawodawczą i budżetową. Pełni funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Wybiera przewodniczącego Komisji.

2. W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii. Ich liczba nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc przewodniczącego. Reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem sześciu członków na Państwo Człon­kowskie. Żadnemu Państwu Członkowskiemu nie można przyznać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc.

Rada Europejska przyjmuje jednomyślnie, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i po uzyskaniu jego zgody, decyzję określającą skład Parlamentu Europejskiego, z poszanowaniem zasad, o których mowa w akapicie pierwszym.

3. Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani na pięcioletnią kadencję w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym.

4. Parlament Europejski wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i prezydium.

Artikel 14

(1) Das Europäische Parlament wird gemeinsam mit dem Rat als Gesetzgeber tätig und übt gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Es erfüllt Aufgaben der politischen Kontrolle und Beratungsfunktionen nach Maßgabe der Verträge. Es wählt den Präsidenten der Kommission.

(2) Das Europäische Parlament setzt sich aus Vertretern der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zusammen. Ihre Anzahl darf 750 nicht überschreiten, zuzüglich des Präsidenten. Die Bürgerinnen und Bürger sind im Europäischen Parlament degressiv proportional, mindestens jedoch mit sechs Mitgliedern je Mitgliedstaat vertreten. Kein Mitgliedstaat erhält mehr als 96 Sitze.

Der Europäische Rat erlässt einstimmig auf Initiative des Europäischen Parlaments und mit dessen Zustimmung einen Beschluss über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, in dem die in Unterabsatz 1 genannten Grundsätze gewahrt sind.

(3) Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt.

(4) Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Präsidium.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *