Z jakich formalnych elementów składa się pozew? – część 1

Pozew

Pozew jako pismo procesowe wszczynające proces cywilny powinno zawierać pewne obowiązkowe formalne elementy. Są one określone w kodeksie postępowania cywilnego.

Sam pozew tłumaczy się jako die Klage, a pozew jako pismo die Klageschrift.

1. Określenie sądu – die Bezeichnung des Gerichts

Sprawę można skierować do sądu rejonowego lub okręgowego. Określają to szczegółowo przepisy. Przykładowo pozew o rozwód będzie składany do sądu okręgowego. Natomiast pozew o zapłatę do kwoty 75.000 zł należy złożyć do sądu rejonowego. Jest to tzw. właściwość rzeczowa. Wyróżniamy jeszcze właściwość miejscową czyli który dokładnie to będzie sąd, np. w Krakowie czy w Warszawie.

Przy określaniu sądu podaje się nazwę sądu, jego adres oraz wydział, w którym sprawa będzie rozpatrywana.

Poniżej znajdziesz przydatne linki do wcześniejszych artykułów na blogu:

– o tłumaczeniu nazw sądów według strategii egzotyzacji: http://oprawieponiemiecku.pl/2019/02/egzotyzacja-nazwy-sadow-polskich/ oraz strategii udomowienia: http://oprawieponiemiecku.pl/2019/03/nazwy-sadow-polskich-wedlug-strategii-udomowienia/

oraz udomowienia,

– o tłumaczeniu nazw wydziałów: http://oprawieponiemiecku.pl/2019/05/wydzialy-sadow-po-niemiecku oraz http://oprawieponiemiecku.pl/2019/07/numeracja-polskich-i-niemieckich-wydzialow/

2. Określenie powoda – die Bezeichnung des Klägers

Powodem jest osoba, która składa pozew do sądu. Może to być np. osoba fizyczna lub osoba prawna. Niekoniecznie musi to być osoba dorosła, np. w przypadku pozwu w sprawie o zasądzenie alimentów będzie to dziecko reprezentowane przez rodzica.

Przy określeniu powoda często podaje się pełnomocnika, np. adwokata lub radcę prawnego, którzy go reprezentują. Lub jak wyżej wskazałam przy dziecku będzie to rodzic jako przedstawiciel ustawowy – der gesetzliche Vertreter.

Przy osobach fizycznych poza ich imieniem i nazwiskiem podaje się numer PESEL, zaś przy osobach prawnych numer KRS lub NIP.

3. Określenie pozwanego – die Bezeichnung des Beklagten

Pozwanym jest osoba przeciwko której skierowany jest pozew. Podobnie jak w przypadku powoda może to być np. osoba fizyczna lub osoba prawna. Przy pozwanym nie podaje się pełnomocnika, bo jeszcze na tym etapie nie wiemy, czy ktoś go będzie reprezentował.

4. Określenie wartości przedmiotu sporu (w skrócie często jako w.p.s.) – die Bezeichnung des Streitwerts

W każdym pozwie należy podać wartość przedmiotu sporu. Jest to suma pieniędzy, o którą toczy się spór. W sprawach o zapłatę będzie to kwota, którą pozwany nie zapłacił powodowi. Tak samo gdy dochodzimy pieniędzy za jakiś przedmiot, np. odszkodowanie czy bezpodstawne wzbogacenie się, będzie to suma pieniędzy. Trudniej jest określić wartość przedmiotu sporu gdy domagamy się wydania rzeczy w naturze, ustalenia istnienia stosunku prawnego, rozwiązania stosunku prawnego. Przepisy prawne określają jak wtedy określić wartość przedmiotu sporu.

Wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego. Jeżeli dochodzona kwota wyrażona jest w walucie obcej trzeba podać równowartość w złotych polskich.

Bardzo ważne jest prawidłowe wyliczenie. Od niej bowiem zależy właściwość rzeczowa sądu oraz tryb w którym będzie rozpatrywany pozew, a także wysokość opłaty sądowej od pozwu.

Wartość przedmiotu sporu można przetłumaczyć jako Streitwert lub Wert des Streitgegenstandes.

5. Oznaczenie rodzaju pisma – die Bezeichnung der Art des Schriftsatzes

Należy podać nazwę rodzaju pisma, np. pozew o rozwód, pozew o zapłatę.

Dalsze omówienie elementów formalnych pozwu znajdziesz pod tym linkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *